چهار سو شنبه 2 شهریور

آنچه در چهار سوی این هفته خواهیم دید مروری است بر کتاب تازه منتشره دکتر عباس میلانی ” نگاهی به شاه”. و همچنین سری خواهیم زد به:

  • نمایش نامه باغبان مرگ اثر محمد چرم شیر
  • زندگی نامه برتولت برشت
  •  گروه موسیقی عجم باند
  •  رضا مقصدی شاعر خوش ذوق ایرانی ساکن آلمان