پشتیبانی زندانیان سیاسی از اعتصاب غذای نسرین ستوده

در پی اعتراض برخی از زندانیان سیاسی به وضعیت غیرانسانی نگهداریشان در زندان و شکنجه کرونا تعدادی از زندانیان در پشتیبانی از اعتصاب غذای نسرین ستوده دست به اعتصاب غذا زدند. زندانیان مبتلا شده به بیماری کرونا در بند هشت در زندان اوین نگهداری می‌شوند. امیرسالار داوودی وکیلی است که به دلیل دفاع از حقوق موکلش زندانی است و اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان ،مجید آذرپی، جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، محسن قنبری و محمدعلی مصیب‌زاده و فریدون احمدی، حامد حمزه‌وی، فرشاد کاووسی، رضا کیانیان‌مهر، سعید شریفی از جمله زندانین سیاسی هستند که مبتلا به کورونا شدند و از جنبه بهداشتی موقعییتی نامطلوبی دارند . بدنبال پخش اخبار مزیور صداو سیما برای تهیه گزارش به بند چهار زندان اوین رفنه و گزارش تهیه کرده که محل نگهداری زندانیان سالم است . حکومت با انکه هزاران زندانی با جرم مالی و جنایی را به مرخصی فرستاده در مورد زندانیان سیاسی حاضر به انجام این کار نشده و حتی شرایط بهداشتیشان نیز وخیم تر شده است .