چمتا شنبه 30 فروردین – دالیدا

دختر تمامی زبان ها بود و فرزند پاک زمین؛ از جمله میوه های شیرین هجرت بود و گل سنگ همیشه برقرار… در این شماره ی چمتا به سراغ ” دالیدا ” رفته ایم؛ هم او که از جانب ایتالیایی ها و مصری ها و فرانسوی ها هم وطن خوانده می شود و از سوی دیگر مردمان زمین همراه و همزبان…

دانلود