دکترعلیرضا نوری زاده – انفجار بمب در بندر بیروت

بیروت
در سایه شئامت حزب الله
آتش گرفته است
زیباترین پرنده دریائی
بابالهای سوخته میمیرد
و شیخ بی تبار سیه کار
پیروزی مضاعف خود را
برعشق و بر ترانه و فیروز جشن میگیرد
بیروت من کجاست
آقای صدر چرا نیست
تا کودک مسیحی
برشانه های او
اندوه و درد بی پدری را
از یاد برده باشد
فیروز
دیگر چرا نمیخواند ؟

آواز عاشقانه اورا
حزب سیاه طاعونی
از لحظه ی ظهور
ممنوع کرده است

آیا شبهای شعر فردان
در دود و اشک و آتش برپاست
آیا هنوز نزاز
قبانی همیشه تاریخ شعر میخواند
آیا میشل ابوجوده در سرمقاله فردا
حزب سیاه شیطان را محکوم میکند ؟
بیروت من کجاست
آقای جنبلاط ، صائب سلام ، رفیق حریری
همراه با فؤاد شهاب کجایند
لبنانیان عاشق
در سوگ عشق چرایند
لبنان من کجاست
ساعت شش ونیم سه شنبه 4 ژوئیه 14 امرداد

یوتیوب