اعتراض و اعتصاب نیشکر هفت تپه و پتروشیمی و پالایشگاه‌های جنوبی ایران

اعتراضات و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه که بیش از پنجاه روز است که بخاطر عدم دریافت حقوق ادامه دارد کارگران نیشکر هفت تپه معتقدند در مسیر خصوصی سازی با همکاری مقامات دولتی و استانداری خوزستان صاحبان شرکت میلیونها دلار را به خارج انتقال داده اند . کارگران شرکت هپکو که قبلا چندین بار خصوصی سازی شده بود بخاطر عدم پرداخت حقوق معوقه نیز دست به اعتصاب زده اند . همچنین از روز شنبه نیزکارگران قراردادی پنج مجتمع صنعتی و پتروشیمی و همچنین سازمان‌ دولتی ایران درجنوب ایران دراعتراض به عدم دریافت مطالبات و تضییع حقوق کارگری خود اعتصاب کردند. این اعتصابات صنایع پتروشیمی جنوب ایران برای روز دوم تداوم یافته است .گفته میشود پیمانکاران این صنایع بخاطر عدم پرداخت شرکت نفت قادر به پرداخت حقوق کارگران نبوده اند .با گسترش دامنه بحران اقتصادی اعتصابات و اعتراضات کارگری در حال افزایش است..