همتی و بحران اقتصادی کشور و تلاش برای توجیه کارنامه منفی مدیریتش

همتی رییس بانک مرکزی با توجه به افزایش انتقادات و تغییرات منفی اقتصادی در مواضعی سعی کرد که اقدامات بانک مرکزی را توجیه کند وی گفت بانک مرکزی تمام تلاش خود را براى کنترل میان مدت و بلند مدت رشد متغیر‌های پولی ومدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم بکارگرفته است و با وجودتمامی موانع ومحدودیت‌ها ازهمه ابزار‌های خودبرای تحقق تورم هدف گذاری شده، برای یکسال آینده، استفاده می‌کند.وی مدعی شد که اقدام بانک مرکزی را در چهار چوب شوکهای اقتصادی به کشور باید تبیین کرد . وی همچنین عملا تاکید کرد که با محدودیت اختیارات بانک مرکزی مدیریت مالی کشور با مشکل مواجه است . وی به نمونه ای از دستورهای از بالا اشاره کرده ازجمله خرید
بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی مانند بودجه تکلیفی سال 98 که منجر به افزایش پایه پولی میشود
وی میگوید این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خودرا درخصوص آثاراحتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.
وی میگوید روش فروش اوراق سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی برای کسری بودجه ، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه، وبدون فشار به پایه پولی است و درصورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.
این درحالی است که میان رییس بانک مرکزی در موردنرخ بهره ائراق و نیز میزان ان اختلاف نظر است . همتی در ابتدا فکر میکرد میتواند روند باثباتی در بازارهای مالی کشور ایجاد کند اما بتدریج متوجه شد در مدل حکومتی که هرکس راه خودش را میرود و دستورهای تکلیفی در مورد اقتصاد از بالا اعمال میشود کارنامه اقتصادی وی نیز از سوی مردم و کارشناسان منفی ارزیابی خواهد شد .