چالش – قسمت هشتم

نقش شبکه های اجتماعی در صحنه سیاسی ایران به میزبانی محبوبه مرادی
میهمانان برنامه آقایان ایرج مصداقی، سعید بشیرتاش و نیما راشدان

یوتیوب