انتقاد از سکوت روحانی

با تیره شدن روابط مجلس و دولت و طرح سوال از روحانی برخی از اصلاح طلبان معتقدند تنها راه مقابله با این وضعییت این است که روحانی باید مقتدر و مستحکم در جايگاه رئيس جمهور سخن بگويد و موتور انتخاباتی سال 96 خود را روشن کند . احمد شيرزاد ، فعال سياسى اصلاح طلب ، در يك گفتگوى مطبوعاتى به بررسى روابط بين دولت ومجلس وهجمه های هدفمند عليه دولت پرداخت . وى در خصوص حواشى اخير مجلس و هدف نمايندگان از اينگونه رفتار با وزرا يا رئيس جمهور گفت : به عقيده ى من مجلسى ها سوراخ دعا را اشتباه گرفتند ، مقدارى از اين جماعت نماينده از داد زدن ها خوششان مى آيد ، دوست دارند ژست معترض به خود بگيرند ، اكنون در اين بحث واقعاً معلوم نيست كه به كجاى ظريف ايراد دارند ، ظريف در مساله اى كه كل كشور در آن دخيل بودند ، مجلس ، شوراى عالى امنيت ملى و مقامات عالى كشور نيز روى آن صحه گذاشته واسطه ى گفت و گو بوده است ، وی افزود در حال حاضر ريش و قيچى دست نمايندگان است و مى توانند هرچه دوست دارند ، تصويب كنند ، كسى جلوى آنها را نگرفته و اگر هم كسى جلوى آنها را بگيرد دولت روحانى و ظريف نيست ، آقايان خودشان خوب مى دانند كه دست كشور بسته است و هر كارى را نمى توانند انجام دهند ، آقايانى كه به مجلس آمده اند هنوز در عالم روياهاى خودشان هستند ، ولى نمى دانند يقه ى چه كسى را بگيرند و انگار به اين دليل يقه ى ظريف را گرفتند چون كم هزينه تر است . وى در خصوص وعده ها و شعارهاى نمايندگان مجلس يازدهم در جهت بهبود وضع اقتصادى و معيشتى مردم كه هرگز عملى نشد گفت : مجلس فعلاً دوره ى كارآموزى خود را مى گذراند ، البته در اوائل همه ى مجالس تنش هايى وجود دارد ولى نمايندگان بايد سريع حد و تاثير گذاريشان را محاسبه كنند ،وی افزود من به ضرس قاطع مى گويم با اين دست فرمانى كه آنها در پيش گرفته اند جز هياهو كمترين طرح اقتصادى و سياسى خاصى از اين مجلس بر نمى آيد ، براى مثال و در مقايسه با مجلس ششم در همان ٣ماه أول ، ما تعداد قابل توجهى طرح روى ميز مجلس داشتيم كه هرچند در مقابل آنها ايستادگى شد ولى مجلس هم براى خود طرح و برنامه داشت كه مقدارى در طول دوره مجلس جلو رفت و كمى هم با مانع برخورد كرد ، وی گفت اما مجلس يازدهم هيچ برنامه اى ندارند ، سمبل مجلس ، قاليباف مى گويد برويم طلب هايمان را وصول كنيم ، البته اشاره نكرده كه چگونه مى توان اين طلب ها را در اين وانفساى سياسى كشور وصول كنيم ، مثل كشور عراق كه به ما بدهكاراست و بااينحال پيشنهاد مشخص و عملى ندارند كه روى ميز بگذارند تا دولت اجرا كند . وى در خصوص ٢٠٠ امضا در بحث سؤال از روحانى توسط نمايندگان مجلس آنهم در شرايطى كه كشور به لحاظ اقتصادى ،تحريم و كرونا در شرايط سختى به سر مى برد گفت : آنها دنبال سوژه براى داد زدن هستند و به نظر نمى رسد به دنبال راه حل هستند ، رو حانى هم كه هيچ ترسى ندارد ، نه نگران انتخابات آينده است نه مجبور است به خرده فرمايشات عمل كند ، همه منتظر ند ببينند كه فرآيندهاى منتهى به انتخابات آينده ى ايران چه خواهد شد ، وی گفت نهايت كارى كه انجام شود تعدادى از وزرايش را بياندازند يا طرح عدم كفايت رياست جمهورى را به مجلس ببرند ، وی افزود برای مقابله با این وضع روحانى بايد با قوت و استحكام روى مواضع خود بايستد و آن روحانى اى شود كه سال ٩٦ ديديم ،سال ٩٦ مناظرات انتخاباتى خيلى سرد بود و همه رسمى صحبت مى كردند و اينجا جاى تشكر از قاليباف دارد كه آنچنان ژستى گرفت و با شور و هيجانى وارد شد كه يكدفعه آنچنان فيتيله اش بالا رفت كه بعداً همه براى پايين آمدن آن وى را سرزنش كردند اكنون نيز من فكر مى كنم روحانى در شرايطى نيست كه نگران ترس و واهمه اى باشد ، رئيس جمهور منازعه اى را شروع نكرده و نمى توانند روحانى را متهم كنند كه تنش به فضا اضافه كرده است ، اگر آقايان فكر كنند با داد زدن مى توانند نتيجه ى مهمى بگيرند خوب است روحانى موتور سال ٩٦ خود را روشن كند ، اگر آن موتور روشن شود بنده فكر مى كنم اين افراد پشيمان شوند .