پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 1 شهریور

امروز دکتر نوریزاده تحلیلی خواهند داشت بر اتفاقات روز خاورمیانه به خصوص سوریه و مصر و فلسطین. در بخش دوم پرونده های فساد مالی را مرور می کنیم . با ما همراه باشید