استعفای حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رییس جمهور

حمید ابوطالبی ، مشاور سیاسی رییس جمهور بدنبال انتشار یادداشتی در مورد توافق با امریکا،که در ان دوره های مختلف مذاکره را مورد تحلیل قرار داده بود و هدف مذاکره را فقط تامین منافع ملی دانسته بود
وی در تویتی که چند روز قبل نوشته گفته مبنای هر مذاکره در سیاست خارجی، نه قابل اطمینان بودنِ طرفین است و نه قابل اعتماد بودن و نه دست برداشتن از خلق و خو؛ چنین امری هرگز در هیچ کجای روابط بین‌الملل به وجود نخواهد آمد.وی افزود هدفِ مذاکره در روابط خارجی هم صرفاً تأمین منافع ملی است؛ نه ایجاد تغییر در مسئولین کشورها.
بنظر میرسد چنین دیدگاهی که در مباینت با دیدگاههای رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد و بدنبال انتشار چنین تویتی به احتمال زیاد با فشار بیت به ریاست جمهوری واردار به استعفا شده است .