آپوزیت 320

در برنامه این هفته، معضلی بنام قیمت خودرو در حکومت اسلامی، لایو خانگی رهبر فرسودگان برای ولایتمداران، تشکر رئیس جمهور منتخب از خدا و چند خبر دیگر از پیش روی شما گذرانده خواهد شد.

دانلود