کوچ ایرانیان 183 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی (استاد دانشگاه و جامعه شناس) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی