پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 28 مرداد

در این برنامه سری میزنیم به  تقویم تاریخ و نگاهی داریم متفاوت به 28 مرداد و حواشی آن . به مصر میرویم و به بررسی آخرین تحولات سیساسی ، اجتماعی این کشور می پردازیم، همچنین بنا بروعده ای که داده ایم  پیگیری میکنیم پرونده های فساد مالی سران و وابستگان حکومت اسلامی ایران را ، با ما همراه باشید