آپوزیت 311

در برنامه این هفته از چالش اصلی حکومت اسلامی در ماه های پایانی عمرش آگاه می‌شویم. سپس گزارش جلب سرمایه خارجیها، توصیه ظریف به آمریکاییها، توقع روحانی از اروپاییها و تعیین تکلیف رهبر حکومت اسلامی برای اسراییها را، بررسی می‌شود.

دانلود