چهارسو شنبه 26 مرداد

با هم به تماشا ی زیبایی آفرینان ادبیات، هنر و اندیشه مینشینیم در چهار سویی دیگر. در این برنامه مروری میکنیم بر آثار شیر کو بیکس و همچنین نگاهی داریم به پنالتی صبحگاهی اثر زیبای توکا نیستانی ، در بازارچه ادبیات کتاب لولیتا را خواهیم گشود و برای شما از داستان اولین چاپ این کتاب می گوییم. با ما همراه باشید