تفسیر خبر- تکرار برنامه دوشنبه 25 آذر

انتظار جوانان ایران از جهان آزاد
میهمانان: خانم دریا صفایی (نماینده پارلمان بلژیک) و آقایان رضا مریدی (نماینده پیشین مجلس اونتاریو کانادا)
و علی خردگرا (شهروند / رشت)
امشب در تفسیر خبر
با امید به فردایی بهتر

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو