ویژه برنامه مرکز شکوفایی و خلاقیت بانوان

مرکز شکوفایی و خلاقیت بانوان در سال 1990 توسط خانم نوشا پاکپور در لندن تاسیس شد. این برنامه مصاحبه ای است کوتاه با خانم نوشا پاکپور در مورد فعالیت های مختلف این خیریه.

یوتیوب