تفسیر خبر پنجشنبه 25 مهر

امشب در تفسير خبر:
اخبار ويژه از جمهوری فقیه از جمله:
خود را برای رفتن به بهشت آماده كنيد.
جهان به وضع خدمات پزشكی ما حسادت می كند.
چرا بايد زبان زرگری را جايگزين زبان فارسی كنيم؟
آيا می دانستيد كانادا مستعمره آمريكاست؟
وقتی كه جاسوس ها هندی حرف می زنند

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو