دولت و مدیرانی در جستجوی منافع قدرت درآینده

جعفر زاده ايمن آبادى نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای به کارکرد مجلس و نیز دلايل تبعيت نكردن مديران دولت از رئيس جمهوررا مورد بررسی قرار داده است. وی در ابتدا به اقدامات و دستاوردهاى مهم مجلس اشاره كرد و گفت به نظر من رفع موانع توليد از مهمترين دستاوردهاى مجلس بوده كه البته به آن كم لطفى شده است و بايد به اين دستاورد اميدوارانه نگاه كرد و نگاه ما به توليد بايد تغيير كند .وی در موردبحث شفافيت آرا كه اخيراً در مجلس مطرح شده گفت اگر بخواهيم شفاف باشيم منافع ملى ما آسيب خواهد ديد ولى نبايد منكر واقعيت ها هم شويم. شفافيت ،در بعضى مواقع آسيب مى زند بدين معنى كه اگر پاى منافع ملى در بين باشد و متاثر از آرا قرار بگيرد آسيب زاست. وی همچنین رد طرح استانى شدن انتخابات ظلمى بزرگ خواند و گفت اگر تاييد مى شد هشتاد درصد بساط پول هاى كثيف از انتخابات جمع مى شد ولى عده اى از استانى شدن انتخابات به دلايلى ترسيدند
وی دررابطه با سفرهاى خارجى نماينده هاى مجلس گفت اگر براى منافع ملى باشد كه دستاورد خوبى است وگرنه برخى سفرها تفريحى و به اعتقاد من هزينه بردار است و بايد جلوى آن گرفته شود
ايمن آبادى سپس به توصیف دولت پرداخت. او ناتوانى در جراحى اقتصادى،تغيير تاكتيك به موقع در تيم كهنه و خسته و شجاع نبودن در كارهاى بزرگ را برخى از نقاط ضعف دولت برشمرد و با اين حال اذعان داشت كه دولت در برخى موارد بدشانس نيز بوده است به اين دليل كه دولت قبل نفت را بشكه اى ١٣٥ دلار مى فروخت ولى اين دولت براى فروش نفت خود با مشكل بزرگى روبه رو بوده است
وى در همين زمينه با استناد به اصل ٧٥ قانون اساسى يادآور شد كه مجلس اجازه ى طرح هاى با هزينه ى بالا را به دولت نمى دهد
وى در پاسخ به اين اظهار نظر كه به نظر مى رسد برخى مديران در زمان باقيمانده از دولت رويكرد خود را تغيير داده و دولت و رئيس جمهور را حمايت نمى كنند ضمن تاييد اين موضوع افزود حتى استانداران و فرمانداران هم دولت را حمايت نمى كنند به اين معنى كه از رييس جمهور حرف شنوى ندارند و به عقيده ى من اگر منصف باشند نبايد كار كنند بلكه بايد استعفا بدهند وی رفتار مديران دولت را محافظه كارانه خواند و مدعى شد؛ اين افراد در تلاشند تا خودشان را براى دولت بعد براى گرفتن پست و مقام حفظ كنندوى با انتقاد از آما ر و ارقام عجيبى كه گاهى دولت ارايه مى دهد تاكيد كرد ؛ چرا بايد دولت آمارى را ارائه بدهد كه مردم هرچقدر در سفره ى خود به دنبال آن بگردند ردى از آن پيدا نكنند .وی در همين زمينه افزود ما دولتى را مى خواهيم كه در تصميم گيريهاى خود زبان مردم را بفهمد و به جاى پوپوليستى حرف زدن، با زبان مردم سخن بگويد، وی با عنوان كردن دولت رفاه خاطرنشان كرد كه بارها تاكيد كرده كه دولت رفاه تشكيل شود دولتى كه سطح رفاه زندگى مردم را با رفع تبعيض ها افزايش دهد و مردم را يكسان كند .
وى سپس با سخن كنايه آميز با اين عنوان كه بايد از امريكا و ترامپ ممنون باشيم كه اين فرصت را در اختيار ما گذاشتند تا جراحى اقتصادى كنيم و حامل هاى انرژى را درست كنيم و همچنين جلوى فرار هاى مالياتى را بگيريم به نقد دولت برخاست كه اگر دشمنى به نام ترامپ به ايران فشار نمى آورد اكنون حتى اين مشكلات اقتصادى هم حل نمى شد .وى همچنين در ارتباط با با انتقاد از بحث فيلترينگ در كشور بزرگترين ظلم به اخلاق كشور ايران را فيلترينگ خواند و سپس تاكيد كرد فيلترينگ جنايت بزرگى در حق اخلاق كشور بود و ادامه داد مگر غير از اين است كه اكنون مردم همه نوع آن را دور مى زنند و در نتيجه بايد گفت مگر مقابله با ويدئو به كجا رسيد پس اجازه دهيم گذشت زمان مسائل را حل كند.