موانع فهم مدرنیته در ایران

کتابخانه مطالعات ایرانی برگزار می کند:
«موانع فهم مدرنیته در ایران»
سخنرانی دکتر محمد حسین صدیق یزدچی

یوتیوب