تقدیر از مهناز افخمی و شیرین عبادی

تقدیر از مهناز افخمی و شیرین عبادی
توسط موسسه جرج تاون برای زنان در صلح و امنیت

یوتیوب