از هر دری سخنی قسمت صد و پنج

دیدار و گفتگو با شاهین نجفی
در رابطه با تازه ترین کتاب خود با عنوان «بیترکس»

یوتیوب