از هر دری سخنی قسمت صد و چهار

یادمان جانباختگان 41 سال کشتار و اوج آن در تابستان 1367
شنبه 27 سپتامبر 2019 پاریس
برنامه: سخنرانی مهدی اصلانی
با هنرنمایی شیرین مهربد و مجید کاظمی
گرداننده برنامه: کاظم شهریاری

یوتیوب