مراسم یادبود بانو ملک چیتگر (نوری زاده)

سحرگاه دوشنبه 8 مهرماه 1398، سرانجام مهربان مادرمان به ملکوت اعلاء پیوست. زنی به بزرگی عشق، همه عمر ایثار و فداکاری، با رنج های بسیار، بدرقه همسر و دو فرزند به خاک و سومی به غربت، از طاقت بسیاری بیرون است، او اما کوه بود و ماند تا بمانیم، امروز رود شد و رفت به امید که جاری باشیم.

یوتیوب