آپوزیت 296‎

در برنامه این هفته، راهکار وزیر آموزش و پرورش، راهکار رئیس دفتر رئیس جمهور، توضیحات وزیر علوم، شکایت پلیس راهور، دلیل نشست زمین در ورامین، اخبار محاکمه فاسدین، اعلام دارایی رئیسی به رهبر، و چند خبر دیگر را از پیش روی شما خواهد گذشت.

دانلود