از هر دری سخنی قسمت صد و دو

شعرخوانی ویدا فرهودی به همراه ساز حسین انواری در انجمن فرهنگی وال دو مارن پاریس

یوتیوب