آپوزیت 295‎

در برنامه این هفته اوضاع داخلی دولت، شرایط دیپلماسی در مقاومت، و سلامت مالی حکومت بررسی شده و رابطه همه اینها با زندگی ملّت به قضاوت گذاشته می‌شود.

دانلود