از هر دری سخنی قسمت صد و یک

مراسم معرفی کتاب ادبیات و حقیقت در باره عتیق رحیمی با حضور خود نویسنده در انجمن فرهنگی امید

یوتیوب