آپوزیت 294‎

توجه به موضوع آب توجه به ادامه زندگیست و تامین آب نیاز گسترش تمدن بشریست. به هیمن دلیل حفاظت و تامین منابع آبی یکی از مسائل مهم امروز دنیاست. در برنامه این هفته از دوست عزیز جناب آقای نیک آهنگ کوثر دعوت کردم تا کمی ما رو با مساله آب در ایران آشنا کنه.

دانلود