از هر دری سخنی قسمت نود و نه

سخنرانی جمشید اریاداد در انجمن فرهنگ آزاد درباره مدیریت در امروز و فردای ایران

یوتیوب