ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 3 شهریور

در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای خبری در هفته گذشته.
با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اخبار قرار دهید.

یوتیوب فایل صوتی