آپوزیت 290

در برنامه این هفته فساد در سیستم آموزش پزشکی و پدیده پزشک حکومتی و ارتباط آن با فساد مسولین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دانلود