از هر دری سخنی قسمت نود و شش

تاتر شتر قربانی نوشته و اجرا ابراهیم مکی با همکاری پرویز احمدی نژاد