آپوزیت ۲۸۹

در برنامه این هفته مشکلات مردم، نگرانی حکومت و راهکارهای حکومت اسلامی برای کاهش نگرانیهایش مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

دانلود