احمد توکلی و چالشهای اجتماعی و اقتصادی کشور

احمد توكلى عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درمصاحبه اخیر خود  مردم و مسئولين را به اتحاد و يكپارچگى دعوت كرد و تصريح كرد :اگر با همديگر متحد باشيم دسيسه هاى دشمن تاثيرى بر ما نخواهد داشت توكلى سپس در همين زمينه اشاره داشت به اينكه اگر دشمن و بيگانگان احساس كنند دولت و حكومت ايران ضعيف است و همچنين اوضاع اجتماعى ما متزلزل است به تبع از اين فرصت بهره خواهد جست و هدف هاى خود را پياده خواهد كرد احمد توكلى به رفتار اخير آمريكا اشاره مى كند و هدف امريكا را از فشارهاى وارده نا اميد كردن مردم ايران از نظام مى پندارد و از همين رو جنگ اميدى كه آقاى روحانى  در نطق خود به آن پرداخته دقيقاً به جا عنوان شده است توكلى سپس به دولت تاكيد مى كند كه اگر براى اميد مردم ارزش قايل است و مى خواهد مردم به اميدوارى فكر كنند بايد سوء تدبير ها و روش هاى ناعادلانه و خيانتهاى نفوذى ها را برملا و برطرف سازد توكلى به مشكلات اقتصادى بزرگ كشور مى پردازد و آن را بسيار سنگين براى مردم تلقى مى كند و مى افزايد :اگر وضعيت اقتصادى به اين شكل ادامه يابد ، از اميد سخن گفتن فايده اى نخواهد داشت

توكلى باز هم به يكپارچگى داخلى و وفادارى به نظام تاكيد مى كند و اذعان دارد :اگر چنين شود دسيسه هاى دنيا بى اثر خواهد شد چراكه مردم به پاى دولت و حكومتى كه آن را خير خواه خود بدانند مى ايستند ولى اگر همين مردم احساس كنند كه مجموعه ى حكومت و دولت فاسد است آن زمان است كه توطئه هاى دولت بيگانه به ثمر خواهد نشست رييس ديده بان شفافيت و عدالت در ارتباط با روش ها و اقدامات و راهكارهاى توفيق در جنگ اميد اظهار داشت :

مطمئن باشيد براى رهايى از اين وضعيت روشهايى وجود دارد البته در چند ماهه ى اخير بنده در چندين نامه پيشنهادات خود را در قالب راهكارهاى مختلف براى مسئولين نظام فرستادم اما به شكلى كلى و موجز مى شود گفت كه براى از بين بردن اشتباهات گذشته  پرهيز از سيستم سه نرخى و افزايش توليد و ايجاد شرايطى كه ملت در بدست آوردن ضروريات خود به مشكل بر نخورند از اهم هدف هايى است كه دولت بايد به دنبال آن باشد