001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

خروج اتریش از پیمان جهانی مهاجرت

پس از آمریکا و مجارستان اکنون بنظر میرسد که اتریش نیز مترصد خروج از پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل است.
به گزارش رویترز ،وزارت خانواده، رفاه و امور اجتماعی اتریش در گزارشی اعلام کرده که اختصاص هزینه های مالی برای آوارگان و مهاجران چندی بعد لطمات جبران ناپذیری به منابع مالی این کشور می زند.بر همین اساس این وزارت خانه از دولت خواسته تا زمینه را برای خروج اتریش از پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل فراهم آورده تا بواسطه آن ضمانت و تعهدی در خصوص رسیدگی به مهاجران متوجه اتریش نشود. این در حالی است که دولت فعلی اتریش از چندی پیش سیاست های ضد مهاجرتی خود را تشدید کرده و خواستار کنترل بیشتر مرزهای اروپایی برای ممانعت از ورود پناهجویان و مهاجران شده است.
193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر سال 2016 میلادی اعلامیه ای موسوم به پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل را به تصویب رساندند. بر اساس این پیمان کشورها ضمانت می دهند تا شرایط دسترسی آوارگان، مهاجران و پناهجویان به شغل و تحصیل را فراهم آورند.اکنون با خروج مجارستان و آمریکا تعداد کشورها به 191 رسیده است.