مرغ سحر قسمت یکصد و نود و دو – سه شنبه 7 تیر 1401

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای عرفان قانعی فرد پژوهشگر خواهیم پرداخت. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، یادی خواهیم کرد از زنده یاد نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری. و در ادامه…

نیمه نخست: اقتصاد در هم شکسته ی ایران میهمان: آقای حسن منصور نیمه دوم: بازگشت آمریکا به خلیج فارس میهمان: آقای مرتضی انواری دوشنبه ۳ مهر | ۲۱:۳۰ تهران |…