چالش – قسمت یکصد و سوم

موضوع برنامه: جنبش سبز در تاریخ مبارزات ملت ایران
میهمانان برنامه: خانم فروغ کنعانی و آقایان پرویز دستمالچی و بهزاد مهرانی

یوتیوب فایل صوتی