گفتگو با فریدون معزی مقدم

دیدار و گفتگو با فریدون معزی مقدم نویسنده و اضافه بر آن، کارشناس سینما در ایران و فرانسه به همراه خاطرات و کارنامه کاری او

یوتیوب