با هم درباره آب حرف بزنیم – بخش یکصد و چهل و یکم

کاری از گروه آبانگان به میزبانی نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار حوزه آب)
میهمان: آقای دکتر کمال آذری