Search Results for: ایران مدرنیته

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۷ مهر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می کنیم. ابتدا ازانتخاب خانم ژیلا مساعد درکمیته آکادامی نوبل سوئد شما را باخبرخواهیم کرد. و اشاره ای به کارنامه شعری ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۹ مرداد تکرار

– تظاهرات و اعتصابات امروز ۹ مرداد در برخی از شهرهای ایران – بحران اقتصاد رو به گسترش در ايران – چرا خروج ارز از كشور افزايش يافته است؟ – آيا رژيم نسبت به آينده خود ...

ببینید »