ایران و جهان در هفته ای که گذشت

ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 4 خرداد

با مهران میرزایی مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای هفته گذشته در ایران و جهان. میهمان ویژه امشب آقای دکتر علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب هستند که با ایشان گفتگویی خواهیم داشت پیرامون انتخابات ...

ببینید »