ویژه برنامه آینه

ویژه برنامه آینه – جمعه 3 بهمن

قسمت چهل – آنچه باید بدانیم با دکتر عباسه توفیق میهمانان برنامه: دکتر کامران علایی (کارشناس سیاست گذاری بهداشت)، دکتر آرش علایی (کارشناس بهداشت بین الملل)

ببینید »