حوثی های یمن

حزب الله لبنان- قسمت پنجم

ویژه برنامه ای از تلویزیون ایران فردا که در آن به تفصیل به چگونگی شکل گرفتن جغرافیای لبنان و جنگهای داخلی واحزاب لبنان و همچنین تشکل حزب الله و رهبران آن میپردازد. سردبیر اجرایی برنامه دکتر ...

ببینید »

حزب الله لبنان- قسمت چهارم

ویژه برنامه ای از تلویزیون ایران فردا که در آن به تفصیل به چگونگی شکل گرفتن جغرافیای لبنان و جنگهای داخلی واحزاب لبنان و همچنین تشکل حزب الله و رهبران آن میپردازد. سردبیر اجرایی برنامه دکتر ...

ببینید »

حزب الله لبنان- قسمت سوم

ویژه برنامه ای از تلویزیون ایران فردا که در آن به تفصیل به چگونگی شکل گرفتن جغرافیای لبنان و جنگهای داخلی واحزاب لبنان و همچنین تشکل حزب الله و رهبران آن میپردازد. سردبیر اجرایی برنامه دکتر ...

ببینید »

حزب الله لبنان- قسمت دوم

ویژه برنامه ای از تلویزیون ایران فردا که در آن به تفصیل به چگونگی شکل گرفتن جغرافیای لبنان و جنگهای داخلی واحزاب لبنان و همچنین تشکل حزب الله و رهبران آن میپردازد. سردبیر اجرایی برنامه دکتر ...

ببینید »

حزب الله لبنان- قسمت اول

ویژه برنامه ای از تلویزیون ایران فردا که در آن به تفصیل به چگونگی شکل گرفتن جغرافیای لبنان و جنگهای داخلی واحزاب لبنان و همچنین تشکل حزب الله و رهبران آن میپردازد. سردبیر اجرایی برنامه دکتر ...

ببینید »

حوثی های یمن – قسمت چهارم

ویژه برنامه ای از تلویزیون ایران فردا که در آن به تفصیل به حوثی های یمن و فعالیت های این گروه تحت حمایت جمهوری ولایت فقیه پرداخته خواهد شد. سردبیر اجرایی برنامه دکتر علیرضا نوری زاده ...

ببینید »

حوثی های یمن – قسمت سوم

ویژه برنامه ای از تلویزیون ایران فردا که در آن به تفصیل به حوثی های یمن و فعالیت های این گروه تحت حمایت جمهوری ولایت فقیه پرداخته خواهد شد. سردبیر اجرایی برنامه دکتر علیرضا نوری زاده ...

ببینید »

حوثی های یمن – قسمت دوم

ویژه برنامه ای از تلویزیون ایران فردا که در آن به تفصیل به حوثی های یمن و فعالیت های این گروه تحت حمایت جمهوری ولایت فقیه پرداخته خواهد شد. سردبیر اجرایی برنامه دکتر علیرضا نوری زاده ...

ببینید »