ایران سازان

ایران سازان دوشنبه ۱۳ شهریور

شما را به دیدن بخش اول سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای هفته گذشته و ...

ببینید »

ایران سازان پنجشنبه ۹ دی

شما را به دیدن بخش ششم ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای هفته گذشته و همچنین مشکلات مردم در ایران، به میزبانی آقای افشین عبداللهی، خانم مریم زرمهر ...

ببینید »

ایران سازان پنجشنبه ۲ دی

شما را به دیدن بخش پنجم ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای هفته گذشته و همچنین مشکلات مردم در ایران، به میزبانی آقای افشین عبداللهی، خانم مریم زرمهر ...

ببینید »

ایران سازان پنجشنبه ۲۵ آذر

شما را به دیدن بخش چهارم ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای هفته گذشته و همچنین مشکلات مردم در ایران، به میزبانی آقای افشین عبداللهی، خانم مریم زرمهر ...

ببینید »

ایران سازان پنجشنبه ۱۸ آذر

شما را به دیدن بخش سوم ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای هفته گذشته و همچنین مشکلات و حرکت های اعتراضی مردم در ایران، به میزبانی آقای افشین ...

ببینید »