انسانیت و ایرانیت

انسانیت و ایرانیت: فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید – شکست در داخل و رسوائی در خارج

علاوه بر مخالفان و طرفداران حقوق انسانی اسیر در زندان‌های رژیم و تلاشگران آزادی ایران که توسط رژیم مجبور به تبعید شده اند، امروز قریب به اتفاق معترضان اجتماعی، مبارزان خیابانی، خودی های مجلس اسلامی، روشنفکران ...

ببینید »