روزگار آلترناتیو – قسمت سی و نهم: آلترناتیو و جامعه دیپلماتیک جهانی

چرا ملت ایران تاکنون انتخاب نکرده است و چگونه می تواند قبل از اینکه خارجی ها بجایش تصمیم بگیرند دست به انتخاب بزند.

یوتیوب