ایران مدرنیته – شنبه 2 مهر 1401 – قسمت دویست و پنجاه و پنجم

در برنامه 255 به میزبانی محمد حسین صدیق یزدچی، به مبحث هدف های قیام عمومی خواهیم پرداخت.

یوتیوب