روزگار آلترناتیو – قسمت سی و هفتم: در بازار رقابت

دو ویژگی روشن یک آلترناتیو عبارتند از، از یکسو تهاجمی عمل کردن، و از سوی دیگر دارا بودن قدرت دافعهء منطقی در برابر حملات که از سوی رقبا به او می شود.
برای این کار نمی توان خلق الساعه عمل کرد و توفیق در کار مستلزم کار و تمرین قبلی است. اگر دقت کنید می بینید که در اینجا نیز مدل آماده سازی کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا مدل مناسبی است. هنگامی که یک آلترناتیو اظهار وجود و اعلام موجودیت می کند مهمترین سلاحی که با خود دارد «آمادگی ناشی از پیش بینی و تمرین» است.

یوتیوب