بررسی و تحلیل رویدادهای روز – دوشنبه 28 شهریور 1401

بررسی و تحلیل رویدادهای روز به میزبانی ایرج جمشیدی
میهمانان برنامه: آقایان پروفسور حسن امین و جهانگیر کوثری و خانم ها فریبا هشترودی و دکتر سارینا رحمانی